مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی
نام خانوادگی:ذوعلم
نخصص ها:فقه و اصول ، کلام ، الهیات و معارف اسلامی